it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. Saba Waaqayyoo taane. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Moti Abba Moaa is on Facebook. 2:8-9 fi 10)!. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. ** kadhachuu fi soomuu isaanii wanti duraa duwwoomse, akka Waaqayyo dubbatutti, 'hojii qajeelaa fi seera Waaqayyoo isa qajeelaa dhiisaniiru'. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Waaqayyoon beekuun bu'uuraa fi xumura moo'icha fiixaan bahumsa qabuu ti. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Rakkolee biyya fi dhaloota keenya mudatan kan siyaasaa, dinagdee, kan fayyaa, hawaasummaa, kan hafuuraa fi kkf hundaa beekumsii fi waliin mariyachuun qofti hin furu kadhannaa cimaadhaan malee. It is Commonly thought and believed that who go there will live joyful FOR EVER. Mata dureen - Project Hannah. Send us your feedbacks to [email protected] Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Kanaaf nagaa isinii dhiyeessine. "የነጻነት ደብዳቤ" መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Soomiin Firdii Waaqayyoo jalaa luba baasa. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. com Visit our new site www. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. shashamane is located in oromo area. ** kadhachuu fi soomuu isaanii wanti duraa duwwoomse, akka Waaqayyo dubbatutti, 'hojii qajeelaa fi seera Waaqayyoo isa qajeelaa dhiisaniiru'. glory ofjesus. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta’u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har’a. Akkuma Isxiifaanos “kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabate nan arga” jedhe (Hojii duuka bu’ootaa 7:57) gara abbaa isaatti ol fudhatame. Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo: Erga hiikaan inni duraa waggaa araaraa bara - Google Books. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Hunduma keenya. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Guddina hafuuraa. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Uummanni Oromoo uummata bal’aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. Waaqayyoo gara isaatti kan dhi'aatee tokkoon tokkoon gaaffii ni deebisa. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. "Freedom Letter" book, author: Daniel Areri. MUUZIIQAA CE'UMSAA. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Erga Guyyaa Har'a ⁴³'''Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!' jedhamee akka himame dhageessaniittu. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. Sagalee waaqayyoo. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). Torban sadiif afaanshee hin banamiin kan turte Waaqayyo afaan haaraatin ishee fure!. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. Kanaafuu deessuu waaqayyoo ta’uunshee beekame. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Fayyina kara goofta yesus arganne. Kun fuula Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Afaan Oromoo Tulluu Dheertuu ti. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. Waldaa Duuka Bu'ootaa Damee Ameerikaa Kaabaa. Welcome to Our Redeemer Oromo Evangelical Church Church! The Our Redeemer Oromo Evangelical Church (OROEC) in Minnesota is the product of Bible study group started by Oromo students who were attending Luther Seminary and Augsburg College and few other. Utubaalee Amantii 7. Itti aansuun Komii fi dhaamsa muraasan qabu isiniif ibsuu barbaadna. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. Akkuma Isxiifaanos “kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabate nan arga” jedhe (Hojii duuka bu’ootaa 7:57) gara abbaa isaatti ol fudhatame. Akka barbaadan qilleensarra gaggaragaluunsaanii namoota xiyyaara hojjetan ajaa'ibsiisa. Mata duree addaa:Abbummaa. Dare Dare je na Facebooku. (1 Phexros 2:9) 5. Religious School. Cookies help us deliver our services. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Mata duree kadhataa kan ji'a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du'e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba'anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Welcome to Our Redeemer Oromo Evangelical Church Church! The Our Redeemer Oromo Evangelical Church (OROEC) in Minnesota is the product of Bible study group started by Oromo students who were attending Luther Seminary and Augsburg College and few other. Kitaaba "Xalayaa Bilisummaa", barreessaan: Daniel Areri. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Cookies help us deliver our services. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. '—IYOOB 35:11. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waldaa Araaraa. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. § Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoo jaalala nuun jedha. Saba Waaqayyoo taane. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. Sagalee dhugaa Isa kan Waaqayyoo. txt) or read book online for free. pdf), Text File (. 15 BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA K u t a a 6 : K a d h a n n a a t t i G u d d a c h u u Seensa Kadhannaa Waaqayyoo wajjin dudubbachuu dha. Sagaleensaa akkas jechuudhaan nu jajjabeessa: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Our Redeemer Oromo Evangelical Church is the product of a Bible study group started by Oromo students who were attending college here in 1987. Rakkolee biyya fi dhaloota keenya mudatan kan siyaasaa, dinagdee, kan fayyaa, hawaasummaa, kan hafuuraa fi kkf hundaa beekumsii fi waliin mariyachuun qofti hin furu kadhannaa cimaadhaan malee. Waaqayyoo gara isaatti kan dhi'aatee tokkoon tokkoon gaaffii ni deebisa. god translation in English-Oromo dictionary. Utubaalee Amantii 7. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Waaqayyoon Beekuun Moo'icha si gonfachiisaicciitii wantootaa fi haalota jireenya hafuuraa namaa bitintirsan irratti moo'icha argachuutu bakkee baafamee jira. Kennaa waaqayyoo kan argattee Gammadi yeroo hundumaa (2) Yaa Maariyaam Yaa Giiftii koo Abdiin Keenya Sumaa Ceesisa Fannoo jalatti nuuf kennamtee Haadha hundaf taatee argamtee Waaqa uuman kan Eebbifamtee(2) Yaa Durboo Iyyesuus nuuf laattee Ceesisa Sanyii qulqulluu irraa Dhalattee Uumamaa hundarraa filatamtee. Duraan dursuun nagaa keenya isinii dhiyeessuu feena. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. ‘Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!’ kan jedu caafameera" jedheen. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. Waldaan kiristaanaa kadhata, kadhata barsiisuu fi, kadhata hojii irra ooluu gochuun bakka itti babalatuu dha. Dare Dare je na Facebooku. Irreechaa, an Oromo Thanksgiving Holiday. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. SIRNA-GADAA-OROMO DEEBISUUN FURMAATA TOKKUMMAA TI 1. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. garaa keessanii fi yaada keessan in eega" jechuudhaan barreesseera. Isheenis "Waaqayyoo nu wajjin jira!" Achumaanis, akka nama annisaa haaraa argateetti adeemsasaanii itti fufan. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Leenca Aadu. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. Komii Dr Tolasaa isinirraa waan hedduu kan eegu Uummatni. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo: Erga hiikaan inni duraa waggaa araaraa bara - Google Books. god translation in English-Oromo dictionary. om 6:34) Phaawulos ergamaan, "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari’ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Mata duree addaa:Abbummaa. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata ↓ Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa Yemen a eebbisuu. SIMBIRROONNI dandeettii nama ajaa'ibsiisu qabu. uume faarsee kadhataa. garaa keessanii fi yaada keessan in eega" jechuudhaan barreesseera. (2 Qorontos 12 ) ----- 9 Inni garuu, "Ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa in raawwata" naan jedhe. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waldaa Araaraa. KOORSII:- SAKKATTA’A OGBARRUU OROMOO. Soomiin Firdii Waaqayyoo jalaa luba baasa. shashamane is located in oromo area. This is my book "Freedom Letter" on internet, which was published in 2015. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Saba Waaqayyoo taane. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waaqayyoo aanga’aaf galanni haa ta’u, maqaan Waaqayyo akka galatoomuuf yeroo hundumaa hangaa bara-baraatti galanni haa ta’uuf. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. shashamane is located in oromo area. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Wangeela akka kopheeti ka'adhu. JIREENYA MO'ICHAAF FOR VICTORIES LIFE Hubaachisa chaanaalin kun Kan moaatv miti ergaawwan karaa foddaa moaatv darbuu isiinif dhiyeessa male. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa: Baafata (pdf). Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta’u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har’a. 2:8-9 fi 10)!. Waaqayyoo Yesusiif ta’uun isaa kan ol fakkaatu dhugaa mirkana’uu dha (jechuun, Gooftaa) akkasumas tokkoon. "Akkaataa atii abdii haara naaf kennitte naan jaaladhe. Yommuu carraa barnootaa dhabu "Yaa Waaqayyo,. Waaqayyoo karaa “sagantaa Tamsaasa Radiyoo biyyoolessaa qophii Abdii dubaartootaa’’ dubbii Waaqayyoo dhaga’nii jajjabaachuu akka dadanda’niif jireenya hafuuraa isaaniitti akka kaka’umsa araganiif, k a d h ata a k a n Ji ’a am a J J i i 2009/2017 du b a rto ota m a n a a da b a a J i r a n i i f k d h ac h u u A. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. 291 mitglieder. Ameen! Iccitii Cuuphaa. your username. Welcome! Log into your account. Gaaffiilee macaafa qulqulluu. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. arara tv a 26 164 membres. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. com and enjoy audio and video musics from Oromia and Slideshows on oromo related issues. 'Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!' kan jedu caafameera" jedheen. SIRNA-GADAA-OROMO DEEBISUUN FURMAATA TOKKUMMAA TI 1. Serving the community with Arts and Literature in different languages. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan dubbate dhugaa ta’uusaa ni mirkaneessita. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. Abboommiin Waaqayyoo Seera Muka Abbootaa Caaluu Isaa. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Masaratdhaaba stand for big vision to spread the word of God all across the world with the help of God. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Daballees ammo soomiin firdii Waaqayyoo jalaa magaalaa Nanawwee jedhamtee waamamtu luba baasuu isaa ilaalla. Yeroo baayyee Oromoonni bakka qubatanii gara horaatti loon isaanii wajjin itti godaanu. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. This is my book "Freedom Letter" on internet, which was published in 2015. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Dare Dare je na Facebooku. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Join Facebook to connect with Moti Abba Moaa and others you may know. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Faarfanaa Afaan Oromoo Rehoobot. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. akka Waaqayyoo isaan dhaga'u amananii waa'ee warra abdii dhabanii boo'aniif kadhatan, mata duree kadhataa kana immoo afaan adda addaatti hiikanii kan kadhadchiisaniff, fakkeenyaaf: Ari, Mina, Tajik, Umbandu, fi Uzbek, akkuma kana immoo dhiirota dubartootaa wajjin garee kadhataa kanatti galanii fuula. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata ↓ Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa Yemen a eebbisuu. Leenca Aadu. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Phawoloos irra deddeebi’uudhaan wara jara tajaajilaa tureef akka kadhataa ture caqaseera. Inistituutii Qorannoo Macaafa Qulqulluu Fi Hariiroo Biyya Lafaa. MUUZIIQAA CE'UMSAA. Our Redeemer Oromo Evangelical Church is the product of a Bible study group started by Oromo students who were attending college here in 1987. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. This banner text can have markup. Bara 1843 Kiraaf Itoophiyaadhaa erga bahee bofoda hojiileen ogbarruu oromoo waggoota 10f oliif qabbanaa'ee ture. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta'u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har'a. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan barreesseera. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. (1 Phexros 2:9) 5. Torban sadiif afaanshee hin banamiin kan turte Waaqayyo afaan haaraatin ishee fure!. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. By using our services, you agree to our use of cookies. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. ProphetMesfin Mekonen. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Waaqayyoon Beekuun Moo'icha si gonfachiisaicciitii wantootaa fi haalota jireenya hafuuraa namaa bitintirsan irratti moo'icha argachuutu bakkee baafamee jira. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. Qabiyyee Barumsa Amantii CImsannaa: Baafata (pdf). Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta’an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Leenca Aadu. pdf), Text File (. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Waaqayyoo gara isaatti kan dhi'aatee tokkoon tokkoon gaaffii ni deebisa. Religious Organization. Waaqayyo nuuf haa. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa!” 20. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. | MO'AA TV. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. com Visit our new site www. Robel Negaso is on Facebook. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta'u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har'a. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. akka Waaqayyoo isaan dhaga'u amananii waa'ee warra abdii dhabanii boo'aniif kadhatan, mata duree kadhataa kana immoo afaan adda addaatti hiikanii kan kadhadchiisaniff, fakkeenyaaf: Ari, Mina, Tajik, Umbandu, fi Uzbek, akkuma kana immoo dhiirota dubartootaa wajjin garee kadhataa kanatti galanii fuula. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. "Freedom Letter" book, author: Daniel Areri. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. arara tv a 26 164 membres. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu. Serving the community with Arts and Literature in different languages. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). KOORSII:- SAKKATTA’A OGBARRUU OROMOO. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Mata dureen - Project Hannah. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaana 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu'u. Waldaan kiristaanaa kadhata, kadhata barsiisuu fi, kadhata hojii irra ooluu gochuun bakka itti babalatuu dha. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. It is Commonly thought and believed that who go there will live joyful FOR EVER. 'Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!' kan jedu caafameera" jedheen. By using our services, you agree to our use of cookies. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Product/Service. kan kakuu moofa dhugaan “kan Gooftaa guyyaan” amma Yesusiif ta’eera (“Guyyaan gooftaa keenya Yesus. MUUZIIQAA CE'UMSAA. 291 mitglieder. § Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoo jaalala nuun jedha. Ji’a Ja’a ja’an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa’uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. kan kakuu moofa dhugaan "kan Gooftaa guyyaan" amma Yesusiif ta'eera ("Guyyaan gooftaa keenya Yesus. The older Sete killed his younger brother Ora, and Asis (Atete or Adbar) planted a tree (Odaa) for the memorial of her deceased brother Ora at the bank of Nile in. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). BOQONNAA TOKKO 1. ittuma fufa. Jaalalatti kan jiraatus Waaqayyotti jiraata nuun jedha(1 Yoh. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta'an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. MUUZIIQAA CE'UMSAA. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu’u. Mata duree kadhataa kan ji'a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du'e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba'anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. 1 SEEN DUBBEE. (Ibsa ABO Yaadannoo FDG/FXG) Baatiin Sadaasaa waggaa 11 darban kana guyyaa ilmaan Oromoo muratoo fi qaroo, ol guddatoon lubbuu tokkittii qaban osoo hin mararfatiin mirga saba isaaniif jecha of wareeguu dhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo FDG gara FXG-tti ol guddisuun diina muddamsuu keessa seensisan itti yaadannuu dha. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Kristos" lakk. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Prophet Mesfin ministering Deliverance in Jesus name. Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Akka barbaadan qilleensarra gaggaragaluunsaanii namoota xiyyaara hojjetan ajaa'ibsiisa. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, “Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa” jedha. Waaqayyoo Yesusiif ta’uun isaa kan ol fakkaatu dhugaa mirkana’uu dha (jechuun, Gooftaa) akkasumas tokkoon. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi’uu amantootaa ta’e fakkii isaa lafa in kaa’a. Guddina hafuuraa. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Waaqayyoo wajjin yeroo jiraannu, ifni nu keessa guutaa deema jechuu dha. Waldaa lattuu hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa naqamtee. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. '—IYOOB 35:11. Waaqayyoon beekuun bu'uuraa fi xumura moo'icha fiixaan bahumsa qabuu ti. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. Waaqayyo nuuf haa. Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Akkuma isinuu barsiiftan Waaqayyo Waaqa nagaati. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. Leenca Aadu. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. it L'apostolo Paolo sottolineò quanto sia prezioso questo dono dicendo: "Non siate ansiosi di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie; e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù". Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. Ifummaan keenyas ba'aa adeema. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. Kun immoo Warra Waaqayyoo wajjin waliif galanii maqaa Waaqayyoo qulqulleessaniif eebba, gama biraan immoo qajeelummaan Waaqayyoos karaan ittiin mul'atu dha. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Uummanni Oromoo uummata bal'aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. Tokko argannaan, lama hawwa; lama argannaan sadii. oromiatimes. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). Gospel Believers Canaan Churh Is To Fulfill Christ's Mission Through Holistic Teaching, Evangelism, Discipleship And Healing For Healthy And Godly Nations. Welcome! Log into your account. Filli 4:6-7 nu jajjabeessa, 'Gooftaan dhi'oo dha. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Waaqayyoo aanga'aaf galanni haa ta'u, maqaan Waaqayyo akka galatoomuuf yeroo hundumaa hangaa bara-baraatti galanni haa ta'uuf. ittuma fufa. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa itti labsii Muddamaa labse irraa kaasuun sabaa himaaleen Addunyaa qeeqaa fi mormii labsii kana irratti qaban dabaluun gabaasaa turan. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Hunduma keenya. Kanaaf, hawaasni Oromoo odaafi mukkeen gurguddoo biroo muudee waaqa kadhachuu dandaa. Waaqayyo nuuf haa. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). Kennaa waaqayyoo kan argattee Gammadi yeroo hundumaa (2) Yaa Maariyaam Yaa Giiftii koo Abdiin Keenya Sumaa Ceesisa Fannoo jalatti nuuf kennamtee Haadha hundaf taatee argamtee Waaqa uuman kan Eebbifamtee(2) Yaa Durboo Iyyesuus nuuf laattee Ceesisa Sanyii qulqulluu irraa Dhalattee Uumamaa hundarraa filatamtee. Global Mercy Of God Church with prophet Meseret Taye (arara tv). Saba Waaqayyoo taane. kan kakuu moofa dhugaan “kan Gooftaa guyyaan” amma Yesusiif ta’eera (“Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. txt) or read book online for free. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. (1 Phexros 2:9) 5. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Afaan Oromoo Gospel Song: Kabaa Fidoo CGBONSA. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Jaalalatti kan jiraatus Waaqayyotti jiraata nuun jedha(1 Yoh. Kristos" lakk. Mootummaan Waaqayyoo Heaven is typically characterized as a place of un passable Happiness, The ultimate Paradized. Itti aansuun Komii fi dhaamsa muraasan qabu isiniif ibsuu barbaadna. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa!” 20. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Yaa fira koo, mee maaloo sagalee kana kadhataa fi qalbifataan dhaggeeffadhaa tii waan Waaqayyo isiniif gochuu barbaadu, waan inni isiniig gochuu barbaadus irraa fudhadhaa. Mata dureen - Project Hannah. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Hunduma keenya. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. txt) or read book online for free. glory ofjesus. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. Afaan Oromoo Gospel Song: Kabaa Fidoo CGBONSA. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). Irreechaa/Irreessaa, being the day of thanksgiving to Waaqayyoo and being the way of empowering our nation, is celebrated yearly during the transition time from winter (darkness/problem) to spring (the season of light, green fields, flowers, fruits, engaging life partner for the youth, etc. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Akkasumas uummata tokkummaa fi eenyuumaa saba isaa eeguu iratti duubatti hin jennedha (Taliilaa fi sisaay, 2008). Serving the community with Arts and Literature in different languages. Mata dureen - Project Hannah. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. oromiatimes. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). Bläddra milions ord och fraser på alla språk. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. By using our services, you agree to our use of cookies. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. prophet zekariyas wondemu /glory of god tv 29,630 views. Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti haa kufan itti himi 1. Hunduma keenya. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. glory ofjesus. Sagalee dhugaa isa kan Waaqayyoo saba Waaqayyoon beekaniif fi hin beekne biraan ga'uu. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Guyaan kun kan kabajamu ayyana du’aa ka’uu gooftaa irraa guyyaa 40 irratti yoo ta’u yeroo mara guyyaa kamisaa irra oola. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Rakkolee biyya fi dhaloota keenya mudatan kan siyaasaa, dinagdee, kan fayyaa, hawaasummaa, kan hafuuraa fi kkf hundaa beekumsii fi waliin mariyachuun qofti hin furu kadhannaa cimaadhaan malee. 2 Isaan kunis bartoota Yasuus kees­ saa jarri tokko harka xuriitiin, innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuu­ dhaan utuu of hin qulleessin, akka buddeena nyaatan argan. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. Waaqayyo nuuf haa. akka Waaqayyoo isaan dhaga'u amananii waa'ee warra abdii dhabanii boo'aniif kadhatan, mata duree kadhataa kana immoo afaan adda addaatti hiikanii kan kadhadchiisaniff, fakkeenyaaf: Ari, Mina, Tajik, Umbandu, fi Uzbek, akkuma kana immoo dhiirota dubartootaa wajjin garee kadhataa kanatti galanii fuula. txt) or read book online for free. Welcome to Our Redeemer Oromo Evangelical Church Church! The Our Redeemer Oromo Evangelical Church (OROEC) in Minnesota is the product of Bible study group started by Oromo students who were attending Luther Seminary and Augsburg College and few other. Hunduma keenya. ‘Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!’ kan jedu caafameera" jedheen. Kristos” lakk. Mootummaan Waaqayyoo Heaven is typically characterized as a place of un passable Happiness, The ultimate Paradized. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi’uu amantootaa ta’e fakkii isaa lafa in kaa’a. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Uummanni kun "Jarmanoota Afrikaati" jedha. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. (2 Qorontos 12 ) ----- 9 Inni garuu, "Ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa in raawwata" naan jedhe. Robel Negaso is on Facebook. Waaqayyoon beekuun bu'uuraa fi xumura moo'icha fiixaan bahumsa qabuu ti. Dare Dare je na Facebooku. Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. Itti aansuun Komii fi dhaamsa muraasan qabu isiniif ibsuu barbaadna. om 6:34) Phaawulos ergamaan, “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. Global Mercy Of God Church with prophet Meseret Taye (arara tv). hundumaatiin addaan hin baane, Waaqummaan jecha Waaqayyoo tokkodha malese. Join Facebook to connect with Moti Abba Moaa and others you may know. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Sagalee dhugaa isa kan Waaqayyoo saba Waaqayyoon beekaniif fi hin beekne biraan ga'uu. | MO'AA TV. Sagalee waaqayyoo. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. Akka barbaadan qilleensarra gaggaragaluunsaanii namoota xiyyaara hojjetan ajaa'ibsiisa. Akkuma isinuu barsiiftan Waaqayyo Waaqa nagaati. KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Prophet Mesfin ministering Deliverance in Jesus name. txt) or read book online for free. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). How do I know what you might need to hear? Because I have high aspirations for my NH business too, and who doesn't like to be appreciated, here at AR, or in any community, hmmm? A valuable tip in the Newbie guide to Active Rain. Religious School. Musician/Band. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta’u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har’a. Dhiibbaa jaarraa tokkoo ol saba Oromoorra tureen Afaan Oromoo barachuufi qorannoo ittiin gaggeessuun waan yaadamu hin turre. “Freedom Letter” book, author: Daniel Areri. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Haa ta'u malee sirni gabroomfatan sab-bicuu Tigiraayiin durfamuun waggoota 25 darban keessati Sabaa fi Sab-lammoota biyyattii dhiituun bulchaa ture irra caalaan xiyyeeffannoo. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. Oromoo Holy Bible. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. "Gooftaan Yesus Kristoos" kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. Leenca Aadu. Mata duree addaa:Abbummaa. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. 2:8-9 fi 10)!. Religious School. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Waaqayyo nuuf haa. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. (2 Qorontos 12 ) ----- 9 Inni garuu, "Ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa in raawwata" naan jedhe. pdf), Text File (. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. you have come to. Sagalee dhugaa isa kan Waaqayyoo saba Waaqayyoon beekaniif fi hin beekne biraan ga'uu. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti akka kufan itti himi!. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. Akka barbaadan qilleensarra gaggaragaluunsaanii namoota xiyyaara hojjetan ajaa'ibsiisa. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. Torban sadiif afaanshee hin banamiin kan turte Waaqayyo afaan haaraatin ishee fure!. 2 Isaan kunis bartoota Yasuus kees­ saa jarri tokko harka xuriitiin, innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuu­ dhaan utuu of hin qulleessin, akka buddeena nyaatan argan. garaa keessanii fi yaada keessan in eega" jechuudhaan barreesseera. KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Yaada fi ergaa qabdaan karaa @MOAATV_bot nun gahuu dandeessu. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Guddina hafuuraa. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti haa kufan itti himi 1. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Kristos" lakk. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. 2:8-9 fi 10)!. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. Dare Dare je na Facebooku. Maatiin tokko walii wajjin haasa’uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta’ee gammachuu isaanii waliif hiru. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq.